Dokumentowania transakcji z osobami prowadzącymi działalność nierejestrowaną
W dniu 30 kwietnia wszedł w życie pakiet ustaw nazywany Konstytucją biznesu. Przewiduje on między innymi tzw. działalność nierejestrowaną (nieewidencjowaną).   Działalność ta nie jest działalnością gospodarczą w myśl ustawy Prawo Przedsiębiorców oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co powoduje to pewien zamęt w interpretacji przepisów, a zwłaszcza w zakresie dokumentowania transakcji z osobami prowadzącymi taką działalność.
Do działalności nierejestrowanej zalicza się działalność, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)    jest wykonywana przez osobę fizyczną;
2)    przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. aktualnie 1050 zł);
3)    osoba fizyczna w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej;
4)    wykonywana działalność nie jest reglamentowana (nie podlega koncesjom, zezwoleniom itp.)
Ważne jest prawidłowe dokumentowanie transakcji z takimi podmiotami, zwłaszcza zakup towarów lub usług. Na dokumentowanie ma znaczenie fakt, że wykonywanie takiej działalności podlega pod ustawę o VAT. Co prawda przy takich małych obrotach prowadzący taką działalność może korzystać ze zwolnienia z VAT – ale jeżeli nie wykonuje czynności które wykluczają korzystanie ze zwolnienia. Tym niemniej można od takiej osoby żądać faktury VAT -  podatnik zwolniony z VAT na żądanie nabywcy towaru (usługi) ma obowiązek wystawić fakturę.
W komentarzach pojawił się problem z umowami zlecenie (oświadczenie usług) pod kątem ewentualnego zgłaszania do ZUS oraz pobieraniem zaliczki na podatek dochodowy tak jak dla zleceniobiorców nie prowadzących działalności gospodarczej, jednak moim zdaniem nie jest to zasadne, wynagrodzenia z takich umów mogą być księgowane na podstawie faktury tak jak od przedsiębiorców.