Nowy wykaz podatników VAT od 1 września 2019r

Od dnia 1 września 2019 obowiązują przepisy o nowym wykazie zarejestrowanych podatników VAT.  Przepisy te nakładają obowiązki zarówno na czynnych podatników VAT, jaki na pozostałe podmioty, które od takich podatników nabywają towary. Wykaz ten daje też duże możliwości weryfikacji danych kontrahenta – podatnika VAT.


1.   Zawartość wykazu
Wykaz jest prowadzony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz jest dostępny za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Informacje zamieszczone w wykazie można wyszukiwać według NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy, w większości danych na wybrany dzień do 5 lat wstecz. Wykaz powstanie na podstawie danych zamieszczonych w już istniejących wykazach prowadzonych przez instytucje publiczne. Rejestr będzie zawierał:
•    podstawowe dane podatnika;
•    status podmiotu w zakresie podatku VAT:
•    dane osób zarządzających i reprezentujących
•    numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.
Rejestr ma na celu dokonanie podstawowej weryfikacji formalnej kontrahenta, bez konieczności sprawdzania kilku różnych rejestrów. Poprzez swoją dostępność powinien stać się podstawowym narzędziem w tym zakresie. Ma być aktualizowany każdego dnia roboczego.

2.   Weryfikacja i aktualizacja danych
Każdy zarejestrowany podatnik VAT powinien niezwłocznie sprawdzić swoje dane, w koniecznym przypadku dokonać ich pilnej aktualizacji. Dotyczy to wszystkich informacji, szczególnie numerów rachunków bankowych. Wniosek o usunięcie lub sprostowanie danych można składać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Warto przypomnieć, że aktualizacja danych, w tym wykazanie wszystkich rachunków bankowych jest obowiązkiem każdego podatnika (nie tylko czynnego podatnika VAT) w terminie 7 dni; osoba fizyczna poprzez CEIDG a inne jednostki – poprzez odpowiedni formularz NIP. Brak aktualnych danych może spowodować gorsze postrzeganie podatnika przez kontrahentów, a nawet utratę zaufania. O dużym znaczeniu ujęcia aktualnych rachunków bankowych poniżej.

3.   Obowiązek wpłaty na podany numer rachunku bankowego
Zapłaty przelewem dla kontrahenta umieszczonego w wykazie należy dokonywać na rachunek bankowy ujęty w tym wykazie. Zapłata na rachunek inny będzie miała skutki w podatku dochodowym bez względu na to, czy regulujący zobowiązanie jest czynnym podatnikiem VAT czy też nie.
Skutki dotyczą nie ujęcia w kosztach podatkowych faktur wynikających z transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł, tak jakby nie były w ogóle wpłacona na rachunek bankowy.
Nowe przepisy wprowadzają także uregulowania dotyczące sytuacji, w której podmiot trzeci (np. w związku z umową faktoringu, cesji wierzytelności, lub podobnej umowy) dokonuje zapłaty dostawcy (usługodawcy) na rachunek, który nie figuruje w ww. wykazie.
Wprowadzona została również odpowiedzialność solidarna w zakresie podatku VAT - podatnik będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe kontrahenta, ale tylko do wysokości kwoty podatku VAT, związanego z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług, za które płatność nie zostanie dokonana na rachunek podatnika zawarty w wykazie i w zakresie transakcji, których wartość przekracza 15.000 zł
Powyższych rodzajów sankcji można uniknąć, jeżeli w ciągu 3 dni od zapłaty na rachunek bankowy nie ujęty w wykazie podatnik złoży zawiadomienie o zapłacie na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, podając swoje dane, dane wystawcy faktury, wysokość przelanej kwoty oraz numer rachunku bankowego, na który została uregulowana dana faktura.