Podzielona płatność - różne przypadki

1. Prośby o nie stosowanie podzielonej płatności (split paymentu)
Zdarzają się prośby o nie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności przez odbiorcę towaru lub usługi. Postępowanie w takiej sytuacji powinno być wyważone. Inna jest sytuacja, gdy z prośbą występuje stały kontrahent, co do którego mamy zaufanie, że uczciwie opłaca podatki, nie grozi nam z jego strony uwikłanie w podejrzane transakcje (również ze względu na przedmiot i rozmiar transakcji). Inna jest sytuacja gdy jest to nowy kontrahent, z którym dotychczas nie współpracowaliśmy, a rozmiar transakcji jest znaczny. W takiej sytuacji należałoby postępować ostrożnie i dokonać oceny ryzyka transakcji i weryfikacji kontrahenta. Z jednej strony bowiem niezastosowanie się podatnika do prośby o płacenie całej płatności na rachunek rozliczeniowy może skutkować pogorszeniem relacji z kontrahentem, a w konsekwencji gorszymi warunkami handlowymi, czy też brakiem dalszej współpracy. Jednak mechanizm podzielonej płatności ma chronić kupującego, który go zastosuje, od negatywnych konsekwencji w przypadku klienta nierzetelnego. Organy podatkowe mogą chcieć wykazać że podatnik wiedział lub powinien podejrzewać, że jego kontrahent jest nieuczciwy, z powodu prośby o niepłacenie w mechanizmie podzielonej płatności. Dlatego ważne jest dokonanie szerszej weryfikacji kontrahenta w przypadku transakcji, które mogą nieść ze sobą większe ryzyko.

2. Co zrobić, jeżeli na rachunek VAT wpłynie podatek przeznaczony dla innego sprzedawcy
W praktyce może zdarzyć się, że płatność za towar/usługę zostanie przekazana na konto niewłaściwego podmiotu, tj. takiego, który nie jest sprzedawcą/usługodawcą danego towaru/usługi. Co wtedy?
W przypadku, gdy płatność zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rzecz podatnika innego niż wskazany na fakturze odpowiada on solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony podatek od tej transakcji (do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT). Odpowiedzialność ta jest jednak wyłączona między innymi w przypadku zwrotu otrzymanej przez pomyłkę płatności  podatnikowi, od którego otrzymano tę płatność, niezwłocznie po powzięciu informacji o jej otrzymaniu, koniecznie z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

3. Wpłata na ROR z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
Jeżeli nabywca towaru lub usługi dokonuje przelewu w podzielonej płatności na rachunek wskazany przez kontrahenta i ten rachunek jest rachunkiem typu ROR (konto prywatne), wówczas taki przelew zostanie odrzucony, a płatność nie zostanie zrealizowana. Nie ma możliwości zapłaty mechanizmem podzielonej płatności na ROR – konto osobiste przedsiębiorcy. Kwota wróci do wysyłającego przelew wg metody podzielonej płatności..

4. Przekazanie środków z konta VAT na konto rozliczeniowe
Aby przekazać środki z konta VAT na konto rozrachunkowe konieczna jest zgoda naczelnika urzędu skarbowego. Dlatego, aby uruchomić odpowiednią procedurę należy skierować wniosek w tej sprawie. Musi on zawierać kwotę środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana na rachunek rozliczeniowy. Kwota ta stanowi limit górny, ale nie może przekraczać kwoty, która znajduje się na rachunku VAT. Rozpatrzenie wniosku nastąpić ma w ciągu 60, dni – zgody wydawana jest w postaci postanowienia dostarczonego do podatnika oraz do banku, natomiast odmowa wymaga decyzji (od której przysługuje odwołanie) która może być wydana w przypadku
1) posiadania przez podatnika zaległości podatkowej w podatku – w wysokości odpowiadającej zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, istniejącej na dzień wydania decyzji;
2) gdy zachodzi uzasadniona obawa, że:
     a) zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań z tytułu podatku lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań z tytułu podatku, lub
     b) wystąpi zaległość podatkowa w podatku lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe”.