Preferencje w opłacaniu składek ZUS od 2019 roku

Opublikowana została ustawa, która obniża składki ZUS dla przedsiębiorców i osób współpracujących, które uzyskały w poprzednim roku niskie obroty.
 

Kto ma prawo do obniżenia składek ZUS?
Nowe przepisy przewidują, że niższe składki ZUS będzie mógł opłacać w danym roku kalendarzowym przedsiębiorcy, którzy:
- w poprzednim roku kalendarzowym uzyskali przychody (nie chodzi o dochód) w kwocie nie większej niż 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu tego roku
- nie wykonywał działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali (w ramach umowy o pracę) czynności wchodzące w zakres działalności.
- w poprzednim roku prowadził działalność gospodarczą przynajmniej przez okres 60 dni
Tak więc z obniżonych składek ZUS w 2019 roku będą mogły korzystać osoby, które nie uzyskały przychodu w 2018 roku większego niż 63.000 zł (2.100 zł x 12 miesięcy).

Ile wyniosą obniżone składki?
Obniżenie składek dotyczy tylko składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy. Nie dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Obniżenie polega na ustaleniu niższej podstawy wymiaru składek, natomiast wskaźniki procentowe poszczególnych składek zostają bez zmian. Podstawę ustalać się będzie jako wynik przemnożenia średniego miesięcznego przychodu przez wyliczony współczynnik, jednakowy dla wszystkich i publikowany przez ZUS
Zgodnie z ustawą średnie miesięczne wynagrodzenie będzie ustalane wg wzoru:

(Roczny przychód z roku poprzedniego / Liczba dni prowadzenia działalności w roku poprzednim) x 30
Przykład: osiągnięty przychód roczny: 30.000 zł, liczba dni prowadzenia działalności: 300 (65 dni trwało zawieszenie): wtedy średnie miesięczne wynagrodzenie wyniesie: (30.000 / 300) x 30 = 3.000 zł

Współczynnik będzie publikowany przez ZUS, który obliczy go w następujący sposób:

(Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na dany rok / Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku) x 0,24
W tej chwili przewiduje się, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie 2019 r. wyniesie 4.765 zł, minimalne wynagrodzenie w 2019 r. 2.250 zł.
Współczynnik wyniesie: (4765 / 2250) * 0,24 = 0,51

W naszym przykładzie podstawa wymiaru składek wyniesie 1530,00 zł (3.000 x 0,51), a z tego wynika, że ubezpieczenie społeczne wyniesie 484,10 zł (z ubezpieczeniem chorobowym), lub 446,61 zł (bez ubezpieczenia chorobowego) a Fundusz Pracy 37,49 zł. Bez tej ulgi w przyszłym roku składki te wynoszą odpowiednio 904,60 zł (z ubezpieczeniem chorobowym) 834,55 zł (bez ubezpieczenia chorobowego) oraz 70,05 zł na Fundusz Pracy.

Jest jeszcze jedno zastrzeżenie – ograniczenie do możliwości stosowania tych preferencji co najwyżej przez 3 lata w ciągu pięciu kolejnych lat.