Złe długi PIT i CIT – nowość od 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 wprowadzona jest „ulga na złe długi” w opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PIT oraz CIT), wzorowana na takiej uldze w podatku VAT. Nie wchodząc w zawiłości techniczne, należy wiedzieć, że podstawa obliczenia podatku:
1)    może być zmniejszona o zaliczoną do przychodów należnych wynikającą z dostawy towarów lub wykonania usługi która nie została uregulowana lub zbyta, jeżeli minęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie,
2)    podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego, które nie zostało uregulowane, jeżeli minęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Tak więc sprzedawca ma prawo do ulgi, natomiast klient, który nie uregulował zobowiązania ma obowiązek zwiększyć podstawę opodatkowania
 

Wprowadzone przepisy dotyczą dostaw i usług świadczonych między przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami a  podmiotami zobowiązanymi do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Przepisy jako zasadę wprowadzają stosowanie tej ulgi w zeznaniu rocznym, ale także zawierają postanowienia dotyczące stosowania ich przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy (miesięcznych lub kwartalnych). W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych – stosuje się je do opodatkowania wg zasad ogólnych, a także podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 

Ulgę stosuje się pod warunkiem, że:
1) dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
2) od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa;
3) transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku uregulowania w całości lub w części zobowiązania objętego wcześniej korektą, dokonuje się powrotnej korekty odpowiadającej uregulowanej kwocie.