Wybrane zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji na kasie

Od 1 maja 2019 r. przedsiębiorca musi zapoznawać zatrudniane osoby, zanim rozpoczną u
niego ewidencję na kasie fiskalnej, o zasadach jej prowadzenia. Następnie pracownik musi
złożyć oświadczenie, że zapoznał się z tymi zasadami. W przypadku osób, które prowadziły
taką ewidencję przed 1 maja br., oświadczenie trzeba pobrać do 31 maja 2019 r., wcześniej
informując je o zasadach prowadzenia ewidencji. Wzór takiej informacji oraz oświadczenia jest
on zamieszczony po zalogowaniu się na stronę w sekcji do pobrania (plik „kasy fiskalne”)

2. Kody literowe

Wg nowych przepisów podatnicy, prowadząc ewidencję w kasie rejestrującej, przypisują
oznaczenia literowe od "A" do "G" do stawek podatku lub zwolnienia od podatku,
przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
- literze „A„ - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
- literze „B„ - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
- literze „C„ - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
- literze „D„ - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
- literze „E„ - jest przypisane zwolnienie od podatku,
- literze „F„ i „G„ - są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero
techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej zgodnie ze szczególną procedurą marży
przewidzianą dla usług turystyki oraz dla dostawy towarów używanych, dzieł sztuki,
przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Do 30 kwietnia 2019 r. - wyłącznie do litery A przypisana była podstawowa stawka VAT,
a pozostałe stawki oraz zwolnienie z VAT można było przypisać do dowolnych liter od B do G.

Podatnik używający kasy na dzień 1 maja 2019 r. może używać dotychczasowych oznaczeń
literowych dla stawek VAT do 31 lipca 2019 r.

Jeżeli podatnik stosuje inne oznaczenia literowe do oznaczenia poszczególnych stawek lub
zwolnienia z VAT niż wskazane w nowym rozporządzeniu w sprawie kas, to będzie
zobowiązany do zmiany tych oznaczeń, najpóźniej od 1 sierpnia 2019 r.

3.  Wprowadzenie kas on-line.

Kasy rejestrujące on-line będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi
zautomatyzowany i bezpośredni przesył informacji z kasy rejestrującej do Centralnego

Repozytorium Kas. Przesyłane będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na
kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot
podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji
kasy.

Stosowanie tych kas będzie obowiązkowe dla niektórych grup podatników, i tak:

- Od 01.01.2020r. obowiązek ten dotyczy rejestrowania sprzedaży w zakresie:
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy
opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub
kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu
silników spalinowych.

- od 01.07.2020 w kasach on-line trzeba będzie rejestrować:
a) świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez
stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie
krótkotrwałego zakwaterowania,
b) sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla
brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

- natomiast od 01.01.2021 świadczenie usług:
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie
w zakresie wstępu.
Pozostali podatnicy na razie nie mają obowiązku stosowania kas on-line.
Podatnikom zobowiązanym do stosowania kas on-line będzie przysługiwała ulga na zakup
nowej kasy w kwocie 700 zł