Zmiany w rozliczaniu środków trwałych

Zostały wprowadzone zmiany rozliczania  podatku dochodowego od 1 stycznia 2018. Ważna dla wielu podatników jest zmiana wysokości wartości początkowej środka trwałego, która wymaga ujęcia w ewidencji środków trwałych i zaksięgowaniu w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Kwota ta  została podniesiona z 3 500 zł do 10 000 zł.

Jednocześnie w II półroczu 2017 roku weszły nowe przepisy umożliwiające jednorazową amortyzację – dotyczą one zakupionych (ale nie wytworzonych we własnym zakresie) fabrycznie nowych środków trwałych (nie dotyczy to wartości niematerialnych i prawnych – np. programów komputerowych), o wartości w roku kalendarzowym do 100 000 zł. Jeżeli fabrycznie nowy środek trwały ma wartość początkową przekraczającą 100 000 zł, tę kwotę można odpisać jednorazowo, natomiast nadwyżkę amortyzować zgodnie z zasadami. Zmiana ta nie dotyczy budynków i lokali, budowli oraz środków transportu.
W dalszym ciągu obowiązują też dotychczasowe zasady jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy publicznej „de minimis” – dotyczą ona małych podatników (czyli tych, których wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła równowartości 1,2 mln euro). Dotyczy ona jednorazowej amortyzacji środków trwałych (z wyłączeniem budynków i lokali, budowli i środków transportu) o wartości do 50 000 euro rocznie. Nie muszą to być nowe środki trwałe. Konieczne jest jednak zachowanie limitów pomocy publicznej, zgodnie z unijnymi normami.

Nie jest możliwe dla jednego środka trwałego łączenie tych dwóch metod jednorazowej amortyzacji, jednak jeden podatnik może stosować każdą z tych metod w jednym roku dla różnych środków trwałych.