Usługi dla firm nie będących stałymi klientami

Doradztwo podatkowe

 • prowadzenie doraźnych rozliczeń podatkowych
 • sporządzenia opinii oraz udzielanie porad w zakresie prawa podatkowego,
 • doradztwo lub reprezentowanie klienta w toku postępowania kontrolnego (kontrola podatkowa) oraz postępowania podatkowego (zmierzającego do ustalenia zobowiązania podatkowego)
 • sporządzenie odwołania od decyzji podatkowej, doradztwo lub reprezentowanie w potęgowaniu odwoławczym
 • przygotowanie wniosków do organów podatkowych np. w sprawach interpretacji podatkowej, ulg w spłacie zaległości podatkowych, ograniczenia wysokości zaliczki na podatek
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na decyzje w sprawach podatkowych
 • audyt podatkowy - kontrola wewnętrzna jednostki w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych pod względem bezpieczeństwa podatkowego oraz prawnych możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych
 • inne, uzgodnione z klientem

Inne

 • doradztwo lub sporządzanie opinii w kwestiach składek ZUS
 • doradztwo lub reprezentowanie klienta w sprawach kontroli ZUS lub postępowania zmierzającego do ustalenia zobowiązań wobec ZUS
 • doradztwo lub reprezentowania klienta w sprawach wniosków o rozłożenie na raty lub umorzenie zobowiązań wobec ZUS
 • sprawdzanie prawidłowości wykonywania obowiązków płatnika składek ZUS, w tym prawidłowości sporządzania list płac

Dane informacyjne

Doradztwo podatkowe

ul. Cieszyńska 365
43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 603 126 375
E-mail: moll@piotrmoll.pl
www: doradztwo.piotrmoll.pl